Chabad Lubavitch of Utah, Bais Menachem

1760 S 1100 E
Salt Lake City , UT 84105

P: (801) 476-7777